تغییرات در پروژه های ساخت و ساز

تغییرات را می توان به روش های مختلف دسته بندی کرد که به هدف ما از طبقه بندی بستگی دارد. تغییرات در پروژه های ساخت و ساز را می توان بر اساس علت طبقه بندی کرد. طبقه بندی بر اساس علت یا منشاء، بهترین راه حل برای ارزیابی اثرات هزینه ای تغییر است که این علل می توان متعدد باشد. تغییرات طراحی که باعث ایجاد ۵/۵۲ درصد از مجموع تغییرات می شود به طور عمده به سه دسته تقسیم می شود:

 • تغییرات در بهبود طراحی ها از طریق فرآیند طراحی ایجاد می شود. به عنوان مثال، تغییرات حاصل از بررسی طرح، پیشرفت های تکنولوژیک و یا بررسی قابل ساخت بودن طرح.
 • تغییرات طراحی که توسط مالک سرچشمه گرفته شده است ،به عنوان مثال ،تغییرات دامنه
 • تغییرات طراحی که توسط مهندس مشاور آغاز شده است. به عنوان مثال، انتخاب یک پمپ، شیر و یا ابزار دیگر که بر بهره برداری تاسیسات تاثیر می گذارد.

اشتباهات طراحی و حذفیات ذکر شده در این مطالعه نیز از دیگر علل ممکن تغییر در ساخت و ساز است [۴۴].

تغییرات در پروژه می توانند به دو صورت باشند:

 • تغییرات قابل اجتناب : تغییراتی هستند که قابل پیش بینی می باشند و یا ماهیتا انتخابی هستند.
 • تغییرات غیر قابل اجتناب : تغییراتی هستند که قابل پیش بینی نبوده و یا انتخابی نیستند.

تفکیک بین تغییرات قابل اجتناب و غیر قابل اجتناب در مدیریت تغییرات حائز اهمیت است. تغییرات به طور کلی به تغییرات مرتبط با مقدار کار اشاره می نماید که می تواند شامل موارد زیر باشد:

 • افزایش کمی کار (تغییرات افزاینده )
 • کاهش کمی کار ( تغییرات کاهنده )
 • تخریب و دوباره کاری
 • تغییر در مشخصات ،استاندارد ها و سطح کیفیت مورد نظر
 • تغییر در محدوده کار
 • ترکیبی از موارد فوق [۴۱].

در جای دیگر تغییرات بر اساس میزان تاثیرشان بر محدوده اجرایی دسته بندی شده اند که به شرح زیر بیان می شوند [۴۴].

 • تغییر افزایشی: که دامنه کاری را افزایش می دهد.
 • تغییر کاهشی: برخلاف نوع قبلی ، این تغییرات شامل حذف کار و یا کاهش دامنه کار پیمانکاران می شود و این تغییر منفی است و معمولا شامل کسر ارزش قرارداد می باشد.
 • دوباره کاری – با توجه به کمبود کیفیت : اگر چه این نوع تغییر شامل هیچ تغییری در حوزه نمی شود اما می تواند یک تاثیر هزینه ای زیاد داشته باشد.
 • تغییرات ضرب العجلی: تغییراتی که به دلیل عقب ماندگی از برنامه زمانی یا هزینه ای ایجاد شود.

علاوه بر تغییرات فوق، تغییراتی هستند که کمیت کار را تحت تاثیر قرار نمی دهند اما به طور موثر هزینه و یا زمان را تغییر می دهند. به عنوان نمونه، تاخیر در رسیدن به موقع مواد و تجهیزات به پروژه، یک اتفاق فورس ماژور که می تواند هر دو عامل زمان و هزینه را تحت تاثیر قرا دهد و تغییر در کیفیت و سرعت کار به دلیل پیشرفتهای مرتبط با فناوری اطلاعات [۴۱].