‘3%1 /0 ‘,-. )*+ ‘( & % !” #$

!” #$% : (RBS) 4$ % ‘ ./0 1 2 3 1 & ‘( ) * +, -./0 5 1 & 9: ; < :, .#( 67 6#+ 3 5 & .( @A( 5= 6#+ 5 1 3> ? & ./0 1 3 C” !” @A( ./0 1 3 5 1& 9: 1 #B
GH 1& ) &F & &?# .5 & E &# DP D# 1 1& ) M ;” 1 ($ I J#I & 4$ % 3H ) H .H K,L & &: <” 1 3 5 = 97 -5 4$ % ‘ ) RBS ) .5 F$ I 4$ % NA 5L! /? GH DP RBS ) S +, &: # &L .#% & R .O P Q0 ) ; W & &$? J’% ./E DP ) UV 3T 67 1 5L! 1& ) RBS ) X &: .5 & E P $ 4$ % / & ) & 1 ( X #’ I &H . Y 1 4$ % 1 .F C# DP &Z M J’% & . 9/E 4$ % 9H 3 5 1&
1 ( RBS 1 & ‘( ) X #’ -( [ Y 1 4$ %
.# #A $H 3 5 .H &

Y \@ 5 E^ -./0 1 3 -4 \ ] -4$ % -1 & :”# !

&85 =>0% .#( * &5, +, <( #?#? <( * 80$% * * &'( ,6 ;5( @A ) /#0 +, – ; -BC DA , E F &5 * ) & GHI 5 .5 D5 – 4 ;DJ -BC K !” ,JL( #K5 * ;-. +, – )$% 7 & +> ) /# &B? $A +, – , * &5, ) ) M @ * N! !” ,JL( M #( .#( &H (RBS) O$% 5′ * &'(

.
!” -. /#0 +, – * &'( ) * #$% * +, *&5, ,6 3 4″ * .#( +1 !” : 9 80$% 5 +*7

// //
. ! ; , &”# $% rbakhtyar@iust.ac.ir.
!” , , !'() ! *”+
jmosavi@aut.ac.ir. ,%” #$
* &A ( t + 6# ` Etotal(t)@ &A ) * &6 ! .- F@ 50 7L =9! ;-6! : .#( +1 &? # &
5’6# B 5 .5( * +* ;&0! +Le :# #L * 8( & DP )

ft (St ) = Max[Etotal(t) + ft+1(St+1) S.t :
Rt = St − St+1 + It − RSt − Et (f)
Rtmin ≤ Rt ≤ Rtmax
Smin ≤ St ≤ Smax
Pr[Etotal(t) ≥ demand (t)]≥α
D8 #0 D! * +* ” 7 : It
D8 #0 D! * +* R( +Le =9! : St
D8 #0 D! ‘ : Et
D8 #0 D! =9! : RSt
D8 #0 D! 7L 7 : Rt α: O$% gL(
t + ` F#0Q + H : Demand(t)
)$! 30$% :Pr
& F@ $9! _h &6 $ #AO ) -I 6 ,I /# / ,I * + /$ * * 7L ,7 * 8$ iA! ! H & X# Z & X# L@ -I .( @ +Le =9!
* &8#” & ( NαO$% ]Q ` * -&5, *&'( ) 0I 5′ @ )$% G” * *&5, ,6 & !\QN .? j5$ 8 * O$% 5′ *&5, ,6 ;#AO R#
* +1 k#B ) .5#? O$% & !\QN
.#( ! P#N & # & /? 6) L@ &0! S & a?* &6 ! * _ & .#( &5, #07 & -a? – /*h ( * L ` 6# O$% ]N F! #K5
+1 * GQ 8 5@B * +( + &# DP ) .- +(

DP .
, @ – # # & ) ,$ ` A &5a #K5 & &5, +, ga l% , * &'( .#( +1 F@ T5

= *&5, 10 ,858 ;HHI &# & # &5 * P6Q 6 * . + A & * &5, (SDP) BJ # & R# * ) +( [1] Masse <# & = +,
[3] Young [] Little <# # & S .A ,( R# [4] Loucks et al .( +1 3 * * [5] Simonovic .+#$ U F@ T5 = 0I
* +, * &5, A# ) .- +#$ +1
W5, V0$% <( [7] Roefs and Bodin [6] Hall et al. &6Q # +, , X’
* +, * &5, [8] Paudyal and Bogardi .
P 50 +, ) * ; +! 5Y =
.A +1 )$% * +, &5, – [9] Askew
;O$% [10] Hashimoto et al. ;O$% Simonovic ;F@ T5 ,$ OD@ O-8(
+$ & [14] Strycharczyk [13و12و11] ,$#36 [15] Reznicek ; – O$% +, # [16] Lund ,? V0$% *&5, # Z ) .+#$ *# * * .( (DP) # & R# * GHI +1 (RBS) * !” M *&'( ) 3 4″ . [95 O6 .- O$% 5′ ) \A DP RBS ) &H G” * +, –
]Q ^L -6! 7 O$% )5A .- 8$ N O$% / ;^L -6! S 0I &H * _ 5 O$% & ) & DP ) &# $8 &
RBS ) <( PZB A 8 * _ ? .#( &H #AO ) M DP
.
* +, !” *&5, GHI &5a 😉 4 T .( K ` 6# 4 – 4 .- +( E A 6# ` A +, &#? & * +* T ” 15 * &A
& ) 4 T .#( &5a 6# ` R#$9 #( :#( &(# * P#N
T
MaxZ =∑Etotal(t) ()
t=

!”
(b) .

(RBS) .
* & ` 6# ,JL( +? DJ -BC S
0I * +1 ) /# * /#0 H 8 @ 5, $9 &N# GQ .#( 8 &A * *) &6 !” 50 * 5$ ;[17] .#( &’I (- +( 6L ` 6# +Le * N fv
,? # 0N &Q & &7# &6 !”
.@ – -BC * #AO H 6# ` (SSR) 7 6# !” ,JL( DJ * !” #$% .O /9 & + )#” 4 .#( +1 & + * P 50 GB #( =K5 #” +Le &A – & + * &A – Ae & /*h .? o ` & ZH &A k * P6Q w ga #” & &r5Y & ` AA DZ DJ -BC Fx0N! ;(‘ #7# + .#( &B? K + P% +? ;- a ` 6# * # * 7 &A &A + ? +Le BZ F@ ;8 P#N +Le &0# #’$A ;- & 7 3# &6 Z #K5 & * /? .#( ‘7 K + +Le + , +Le ;8 6 ;- : /? )#” 50 &A 9@ * .#( &B? /9 + 3 50 w ` P’I 5 =9! ;+ , +Le =9! * +1 .#( 50 3 ; =9! C5 + @ – 3 50 * +1 .#( &’I ,@ &Y -! .@ – ` 6# ‘ =9! ;3 -!

Corps of Engineers
Sequential Streamflow Routing

* $ +1 .#( = -8( )$! (
+, – 9 l% * &'( # & X# # ;6# ` * im! $Z &A ( #L & X# .$ +@ = -8( Ph$! & T &$7 T )$% G” * # -8( )$! =H > 8( & ;#L -8( = &A 35 ;4
&#? & +, – n\N D7# .#( )5A
.? * # O$% ]Q &A #( , -‘ O$% * #K5 &A – Ae & /*h
+ , A & – +( o p$Q ` * &A
.( &6Q # # & ) -8( )5A #K5 +? )$% ) -8( R# * &$7 P’% =A * &5a R# * 4 T * &$7 H &A – ` H ) #L -8( = &A 35 5 .#( K W &$7 ;(#( $A & * # ` * 6# ` JH H * P#N & W H .#( &B?
+( #K5 * 8( & W GHI .#( E + :-

W = b×(Demand(t)− Etotal(t)) (q)

Demand(t) t + 6# ` H Etotal(t)&A &A – ‘Z b t + & ` * H H &r5Y .5A : ga O$% & N O$% ! -6! ;( s 0L O$% -I )$% DP ) ;( 1N ?
$% * GQ # & ) n\N .( #L &9
:#( & * # ` H * + 6# ` H ? ? .5A $ : a? &6 A ` T ;( a $A & * # ` H * + 6# ` H
P#N & a? &6 +3@ ;(E(t) < Demand(t));(
:# #L *
ft (St ) = Max[Etotal(t)+ ft+1(St+1)−W] (t)

=$A W H & 3 -8( )$! &A , ? .@ – W=0 -6! )$! P: (u) #$ ;= a N +( -8( Y = a O$% H (b) &$7 T DZ H
T DZ [B &A #( ga 8( & &7# . .5A [A = -8( )$! ;-8( &$7
DP ! RBS .
– RBS * &'( M &H & [ #K5 .#( &L DP) M /#0 +,
+( F * PN#JL # &6Q #5% &  A .-
%& ‘( )& #%* $ # !” . A ,5a #I -h A &L @ +*#! qf~f€ ~ ( )#” ~ ~ +I v #I B:7 -# .- +( +? 6$( y% y% q~ ( )#” ~ * – P’% ,5a =9! A . ]Q * h R1 6$(
&h <# @ ;/ / / + =9! ;/ / / / iA! ) /# .(  )#” / / / <# H (u) )7 .( masl 8B ‚I6 *
, v A & &6 ,7
.5A & E0
]Qƒ )ƒ /#ƒ ƒ RBS )ƒ 7
Pƒ3 ƒ +ƒ? DJƒ -ƒBC N O$% DJƒ -BC & &7# DP *&5, ) _| . ? N O$% RBS ) * + @ – ;P 3
* ga ]Q ) $% ) /#
.( 7 ` O$% („) 8( .- + @ („) )7 ) * N! M ƒ7 ;ƒ * ƒ7L 7 ; =9! P: (…)
#ƒ5% &ƒ #,ƒ( +ƒ 6# A ` &
. a &#$ ƒA ƒ6# `ƒ ƒA&5aƒ DP ) 4 T &A 9@ *
RBS )ƒ * aƒ <ƒ( +( 6# ` ;-
ƒN † `ƒ ƒZH -I &A P1 ;-
.- +a +@ DP ) <# * ƒN! Oƒ$% &ƒA #( &K!\ („) )7 & &7# gLƒƒ( [ƒƒA ƒƒ6 .ƒƒ@ ƒƒ -ƒƒ /€f ƒƒ DP ƒ7 ;DP )ƒ &ƒA -ƒ &ƒ1, R#ƒZ# ƒ O$% ƒ7 &ƒA ƒ, 5A =K5 #” 7L
T 5A 6# ` # ;( @=A ) – =A
.5A ‚I6 * N &A 5A ƒH * [ƒ ;DP )ƒ 6# ` ; @=A ,
5r$ .- * &’ ( ) * N! 6# `
+ƒ? 86ƒ -ƒBC * [ƒ ƒ7L H &A , .( ! =9! &A 5A DP ) ;-

@ ;# $A ! * + @ – ? =$A @ ;# a =$A * ? ! =9! ; 3# &6 * +1 )! .? K 50 ;+Le =9! C5 +( &’I + , & <# H 9 + , &Y -! Y ZB 50 + @ – 50 P1 ? .@ – h P’I P#J5 > ]IN +( /9 yB ;#
; +Le =9! P# & &7# .#( 8 z9
🙁 * $6# GQ ` R# &’I ;-( &5$A &5a =9! =9! ?
.#( &B? K # + ` * A ` K # + ;( $A &5$A =9! * =9! ? =9! ? .-( #L #7 #’$A ;=9! 4\L {* & BZ F@ =9! H ;( a &5a =9! * 6# iA! & P#N &#. ` 6# 4N #L BZ 7 ;+? DJ -BC & &7# 8$ ` P1 6# &#. ` H <( .( ‘ ! P’I &85 * _ .( m p$Q
;& 50 ` D5 & GB + /$
.#( 7 !” 50 ,? # 0N &Q & &7# 7 !” 50 + @ – !” 50 _| .@ – &K!\ PH &r5Y #( &H &6 !” ! & 4\L #( 8 ‘ ! ;( A &#. ;p$Q ` & . (./ * $A))#’ 80$% * !” 50 ; !” ;&h .#( &’I O -8( O$% K ;
;SSR ) 7 k#B * _ RBS )
-6!f ;( P1 F#0Q H O$% gL( ?
:@ [
` * ;# 8Y#A y1 * N! ? ~
K # O$% [A (DJ -BC)
.#( F#0Q & &B [B ;# ? F#0Q O$% * N! O$% ? ~f
O$% [B (DJ -BC) ` *
.#( F#0Q & &B [A
.#( 8 F#0Q O$% ]Q & k#B H & &7# ; +, GB )#” SSR ) * A 8 # R# $ &9 JJ !” 50 &5 & X# ,I ;+I A D5
-BC # ! iA! ! ;50 .[18]? )$% SSR ) # 86
,

# (R) 1 2 # 0(S) ,-/ .+
6 & (D) ?@ A @ (E) ?@ .>
628 ,-/ DP 7!& %5 6 & #34& (I)
= = = 9:;< 628 ,-/ DP7!& %5
= = = 9:;<

‘& & #%C& D/ $ # !” @ B & # .; 7!
!”#
$.%’/$ +00 ++./% +,-/’ $%*/’ … .&-/’ $*’/’ +**/$ +-* +$,/$ ‘*/& &&/$%
.&%%/$ $0-/- -0, .0%/+ *-0/$ ++-. +$+0 &,*/. ,0,/, -%, ,0&/, $&- +*’/.
+0,./% -‘/%% $*/0$ $0/*. ‘,/&- +,$/% +%+/. &%/$. ,’/$* ,% .’/,% $&/+ ../+

0/-. 0/– 0/.* 0/.& 0/.* 0/.& 0/.% 0/,, 0/,- 0/.’ 0/%, 0/,, 0/–

;#$ * !” +, S\ ‚I6 & DP * &'( ) ‘ PZB .? 8 O$% * /#0 ]Q p$Q `
,@ & & &A ( -6! 5Y #K5
.#( +( 8 O$% S M &A – -6! 6 &A ? * Q( * &'( ) 5 .#( &H O$%) /€f S O$% gL(
(…) )7 GQ M ;-I )$% .#( (DP)
.- DJ -BC 3$aY [B +5a )7 & &7# .- * &'( ) O D@ iA! [B 5r$ 3 ; O$% yB S R# &H
$A O D@ &85 +\% ;DP ,#7 &A –
.55A 6# a p$Q A ` ; RBS ) DJ -BC &K!\ # a K5 * a &80 ;#( $ F#I – ,5 & DP ) & -‘ &5 4N /0 Q &A a -BC 9 &A # * N &85 )7 & &7# R#Z# ga ;- RBS ) * $A 3$aY #” & ;DP ;-h & 7 &A , 5r$ .(
* &'( ) * $A DP &#. 6# `
.( ) * $A DP ) O$% &A #7 0A #” & ) * $A DP ) iA! O D@ ;- * &'(
[A -,7 %# & DP ) 5 .- * &'(
. /? O D@ &H = & * &'( DP ) M * )! & &r@ gL( 5′ * &'( ) * . 8 5’ ;( &B &# (p$Q `) ` * O$%
& DP ) ‡ )! & &A – 6! .-
.- +3 )$% ` * Z #K5 O$% * ga ]Q )$% &A – / &8 P#N * &'( ) &r@ 5 DP ) ` ) &# 5 * – O 8 IN ;O – % . # &8@ .- O$% & DP RBS 5(!& E @ D F& .< 7!
# D

8/67 8/67 23 45 1
8/9F 8/>? ;<= 23 :
?8?C/B ??>C/B (GWh) @< A”
>>F/F >68/6C (GWh) DE A”
7BB ?B7/B !”G HI= J KL”
8/?9 8/?? !”G HI= OM :N
?96 787/7 (MCM)
?F98 ?CFB (MCM)R” HI=
8/C6 8/CC PQ OM :N
?S F TU 3 P”V W
BC9 C6B (MW) :X” Y

\A DP O$% gL( )5A )$% &A 9@ * R# * ) & DP ) =$ /0 =H P#N & ;( & (‰) [ &r@ GQ O$% & 6! * -6! ) M ;( ` * ; 5 .#( O$% &A =5A &H ) &A – 6! * -6! .#( , $ )$% G” * : &#3r )$% \A DP
& <HB #L &%#$9 ` * -I
.( (α=1) A O$% <( +1 RBS ) O $% C5 DJ -BC -BC DP 5 .@ – P3 qŠt * &'( M &H ;(‹) )7 .? 7 DJ +$ DP N † O$% * +, – 7 & &5, – )$% .- + @ O$% DJ -BC N † O$% -. +, gL( +\% .@ – a A ` ; .- RBS ) @ H * $A DP ) O D@ DP ) O$% ]Q # 8 0I
( +a A ` 6# * &5a 4 T RBS 8 ‘H ) <# +( 6# p$Q ` H &A ]Q &5, DJ -BC iA! _| .- * 4 .-B? K DP ) N † O$% #’, G” * @ &A – D0Q [95 0I O$% # DP ) <# +, , [B RBS ) &H 6# p$Q ` ;8 & O$% 5′ DP ) 8 )$% A Œ w .( [ *@ W &9 b E0 H *
-.

& 95 DP &H – &# ;- +? a
.? a A ! p$Q ` 6# DP ) <# &A /*h DJ -BC # $A 3 P’% & &r@ ]Q$ ` & $Z ;- + @ – )$% 5 # . &7 3 – + RBS )
) &A 0 % .- +, – * &5, .#( (# =aY @ * RBS K * &'(
G@ HIJ DP RBS 5(!& E @ D F& .9 7!
# D

8/98 8/67 23 45 1
8/98 8/>? ;<= 23 :
?8>9/? ??>C/B (GWh) @< A”
>7?/F >68/6C (GWh) DE A”
766 ?B7/B !”G HI= J KL”
8/?F 8/?? !”G HI= OM :N
?9C 787/7 (MCM) !”G PQ R”
?>9S ?CFB (MCM) R” HI=
8/>8 8/CC PQ OM :N
S8 F TU 3 P”V W
C6B C6B (MW) :X” Y

&#? & RBS * &'( ) ; #5 & iA! @ O D@ iA! – &B :
P#N .#( /ˆ 5 ;DP O D@
.5( (‰) )7 GQ ) DJ -BC ;/ˆ iA! O D@ & /†Š O $% &9 &A 0H P3 tŠ !
.#( ƒ 0 ƒA& ƒH #ƒ ƒ$ ;#AOƒ #5ƒ 0A #” &
ƒN *ƒ&'( ) * ; /9 *&'( DP ,6 &ƒ `ƒ *ƒ #ƒ ;/#0 O$% &A –
DP ) IN O$% gL( 5 .A .A &H = M _| ‚I6

A ` ,JL( 4\L (€) (t) ,08( 5r$
O$% RBS DP ) DJ -BC p$Q
. a E0 p$Q A ` ;O$% [B &A #( &K!\ ` R# 5r$ . [A DP ) 7 * ( RBS ) 7 * N! &a M * ) * N!
.- a &a O$% ` gL( 4\L ;O$% gL( [B
&7# . [A RBS DP ) * N! A p$Q [B -HH! &A – – & &7# &9
& 3 * &5, ) DP ) O$% ]Q
.- * &5, ) I A )$% 5 ) &A &6 &7# )#’ xB 3 P’% & I ;( xB F#7 , #97 &6 ( &7# xB &Y &A – ‘” .#( H #’, ;( H &6 8Y#A * &5, &A #( &K!\ 5 .# #L $A 4 T ) @ 537 G” * RBS ) M #’,
(H &6 ) $A O$% n#Q (DP) * &5,
.- a DP RBS ) M 4\L +# a

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0.4

0.45

0.5

0.55

0.6

0.65

0.7

0.75

0.8

0.85

0.9

0.95

1

Reliability

Difference Between Total

Energy of DP and RBS (GWh)

Q
.
7!& ?@ R2 S TU2
DP

RBS



قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید