+0/+( -. ‘%+, )* ‘( & % ! “# $

!”#$ %&

,

#$%$ & ‘ ! ” :
5 67$/0 -6$ $8 9$!: ” .) -23$ /- .$/0 () * +,
>? ; #$%$ & ‘ 3 +< = -23$ /-.$/0 * +, B 3 C !$!: DE=& 5 DE ‘=& F ( .A [email protected]$ 7 H6I 0 7J -= ‘=& . D7< DG – % 3 #+ DE= H6I #$%$ & ‘ M7 KL 7 K> -23$ /-.$/0 * +, -.$/0 7 H6I “$%PQJ . < 0 H6I 73 M’ N+O H6I 7
F) TL (SAR< 9$; 7 M7 KL 7 K> -23$ /-.$/0 * +, -.$/0
.7J HJ0 -.$/0 7 KL [email protected] F) TV -.$/0 7 K> [email protected]

. : !
#4( 6 ($ N(+ 1(, #4( !($ .[X]4 $ * *F-4″ !A-, !81 $ N+ O :F!(A ” T4-(&; ($ N+ “- ” *-; . $*1( :Q (LM6 %_` 6 L^ %ZB) * A>-; ” T4-(&; ($ N(+ :(F- I(” #4( !$ . ” 6 A( *6 b ” -; :Q $ !4Gc Ifd O ” g4- O$ .[e C_] “” “.6 62- !/d6 ( ( *F-4″ -, $ P” .( 1( *$ L6F- hi T4-&; $
*(G48$ ($ -; ” 1″2 “- < h %F .A”*- L $$ ijjj

.

.
($ # )$ $ *+ !”#$ %&$ ‘ (, -. !/# 0 ” 1″2( /. *3 4-
!6 “( !7(8 9($ :(4-&; (‘ 1″2 .4 $ *(-. !/#( ( !(A <(=- (>” 6 ?<=- [email protected] E “FG *4$ H, 6 I” *+J !$ .[DCB] $ * *((+ ((‘ :((4-&; !6((+ ( (-. #(( L”6’ .” K I” <$ $ # L. ” :4-&; (‘ -. !/# 0 $ :4-&; 4- E3 “, !”( !M ‘ N+ :F- F; G. “” !” O# %P+ !)$ !-” 6 1″” # L. $
.[S CR](G “(Q N(+ *(J ” !”( !M( * – ‘ O(4UGA 6 1 $ :4-&; !6+ !AT 6″ O 6 ” !” + ‘ VGQ L- W4 (, !(AT( *(+J ” *(P !(A’ 6(. %-

// // . !”
. , ,&’!” &! #$%
[email protected]
.#!” !” # $ , , !( !)* #$%
[email protected]
,% & #&’ ,&!” +#
.
2 ! 5 -! ,23 2! +1
.
T4-&; $ 6 Ifd O ”
%kS) 6 (LM6 %pq 6 L^ %kh) !/d- ” L6F- hi
1 !81 (LM6 %pS 6 L^ L; $ * 3 *J ‘- >” *3 $ 6 1″ *J f 6″ O$ P’ *4 – . L- +6 ” m 1 .[`]””8*- %3 # r=- $ # r=- * 6 ” g sP O- H8 !6 L$ *P ” P L; ” “7, P 2P $. md- E ” -; – .[Bt]”$ A# $$ L; !6, $
1″$ 62- >F $ -, 6″ O O- H8 “.6 P ”
:”G 3d- $ $*- 6

37757169725

Sb = SL (>)
Af
Ac

+- Ac SL Sb L; ”
. $*- (*,) K +- Af 6 && Vf- K
( (&& K( ($ K 3 1″2 $ Ifd O ”
( ( h ($ 1″2 $ 6 [hS]1 “$ h/Rk ” $$
. 1-; ” $
*4$$ 6 (H-; +- 1″ 6 P) “- -; :Q $ . ‘8 *$ “- 6 u= I’- -; 6< $ && :; + ” L; + 6 %F %- I’- H-; I’- -; :Q ” !$ %- . $*- Wf- T $ !” *>$6 L; !, 6 %F .” 4GA 6 && $ 3 . T !8 %d- .”” . !$ -; .4A 78 6 T/- %- . T %F 1 :Q 0F– $ :8 ijj ij “6+ $ gv ” )$ !Agv ” H4, cF- “.6 $ . ” -; !# *843wTA $ 6 *> 3 1,
H-; :Q 6 $ 0F– $ :8 ett “6+ gv
. ?# cF- !” Agv O ” I’ hi T4-&; gv 0+ $ R %F .A”*- L (LM6 %pq 6 L^ %kh) md- ” L6F 1-; ” $ 0F– $ :8 qx “6+ !7,W I + O4UGA . $*G y= %$ !7,W *4v + 6 ” L6F- hi T4-&; $ “G S%F
gv 0+ $ (LM6 %pq 6 L^ %kh) md .A”*- L

.
L l 6 k !A%F ” -; O ” 1″2 “- 1>” ” T4-&; $ ” “Q * 1 1″” T4-&; .” *- :Q md- ‘ ” -; . $* L. “Q 6 L, L-; )$ $ 1>” L, ” “. n, . *- 14, ! && ” $ 8 6 8 6 L. && !)$ ” %F 6 . “Q + O, G $ && ” O$4$ 6 ” *- V $ h/S $ 0/- O>4 T . “Q !$ .4* 6 !”$< 6 $ . 1 1″2 G-
T’ E P $ 1 7# 6< *4$$
.[hR]” *- !81

!” #$!%& .

!” #$!%& #( ) *+, !-% .’
+, !#$3 ?6 78# 9 ):; <# =>

CD% 34% 5 6!” &” .> ([email protected]:!” %>B : 9=-) %B) 78 & 9:

$% “# .!
$ *>$6 L- >G _ 6 x %F !A”G ” gv H’ $ ” *- 1A- . $*- gv $ “- O .$*- H’ I + $*- N+ + %#” $ L^ 2 { H’
# ” N+ /. *’ L^ L; Q ”
” H’ W’ $ 6 6 $ . $ – .”8* *4v !Ar=- ” “G *4$H, L*- )$ !Agv
Lw V6 ” .”” gv $ !G *>$6
H’ $ $ 3 )$ !Agv ” %- N+ /. # ” *’ L^ 7& $*-
gv H’ $ Q ” 6 “8*G
. ” A= *3
.

& 9: CD% 34% 0-K .J
: 9=) %B) : ([email protected]:!” %>? : 9=-)%) FLM8
([email protected]:!” %>B

$ md- ” L^ H’ *$ !$ T e %F “G b f- O4UGA 6 L6F- Be T4-&; ” L6F- Be “G O ” . 1 $ 1GA -; (LM6 %_` 6 L^ %ZB) md-
(LM6 %_x 6 L^ %Zx) md- ” L6F- Be . 1-;

0
20
40
60
80
100
120
140
160
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Consentration(gr/m3)
SL(cm/s)

0

20

40

60

80

100قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید