شماره نامه :
تاريخ :
پيوست :

به نام خدا

از:
به: شركت به پرداخت ملت – واحد پايانه هاي مجازي
موضوع: درخواست تغييرات مشخصات پذيرنده
با سلام
احتراما خواهشمند است نسبت به تغييرات ذيل دستور اقدام لازم را معمول فرمائيد.

لطفا مواردي را كه فقط تغيير ميكند تكميل شود.
8077149372600

شماره ترمينال : ………………….
شماره حساب قبلي
شماره حساب جديد

IP قبلي
IP جديد

نام پذيرنده قبلي
نام پذيرنده جديد

باتشكر
مهر و امضاء
ر وا ه مز : ٣٢٢٧٧-٠٢١ شقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید