&! #$% !”

Ni-B-Tl !

,

&'( $% !” # ,Ni-B-Tl : -11; 0 12 3* 4 5 6″ ) 7 8 90 : Ni-B-Tl / .+* – )* ? C D E* +F* G =B*A 4@ . – <=* -11; 12 8> 4=? 2 +> 0 = * G -JF .+% 7 * ” 4 <=” ? ” ” 8> H G6I? . * 1 * N -15 6IK C 1F ? C L LM 0 4 9F 5 E* L?9? QR* H 6I? -95 A? Tl G8> 4=? ; L% P L 15″ K? 4 K “N O =? ” A% 1S95 5 6I? ? C A% 8> H ? C ” A% .1; )” =B*A G ” A% . ” A% 6I? ? C 5 8> H ? C 5 XRD UV> .1″ 5 GKA% ? T 2 =B*A ,5 ” A% L=% A% U 5 8> G6Z? U 5 % M WXY˚C U ” +F * : 49 0 4 9F 2 +> 0 5 % M 6> L ?” =B*A A% .5″ K? (NiB NiB) 6Z?
. 6I? 5

8> ]H ]6Z? G :
]+* V U 5 ; U l )Dm ” G)Z?=Z> G) k% ?N U )” L; ? M U ” .[`]b U 5$% G)1; U 5$% ,5N )” L9M G; /
:=*J LK G3A1″ Gp” GN U 5o >N 31″>N GA? n? .[b q] 8 ? A/ l + * C ” =1=*N A? n? 5$% .? N R” +” ” L ? L 1=l5 QR* =B* > ? $ L +” ” 5$% ?N QR* =B* A% 9P .1=l? r* 1″ L +” ” r . – <=* 0 4 9F 9? L 5$% s? =B* A% * – =>=I> 5 ,CVD t L ” L ?- Ni-B-Tl 5 t – <=* ” .
$ =B* / L9M N # B
.[v c u] +* t=l L +1I +” BP 1 +<l%w5 -11 0 L 6I? / -11 0 – <=* L 6 9 1 +* L= +95 C A” I ,[c u] +* L=% A% 4 5

.
_* 6Z? :=> ; U ZK ^K; 2 d # B K – <=* `abc ! * ? ! # B .+* – L N ER” U : 12 , * 6 ” +” ” )=B* d M # B .” 7 – <=* ” )*1″ M – <=* – / 6Z? U K 5 ” G? -; U U 5 ; ef” ” .? U – – V M Ni-B-Tl Ni-B Gh i G:=*J G) 9 G)9= j 1C :6″ 5

/ / :
// :
madjid_abdeli@sut.ac.ir )&'( $% “# !
parvini@sut.ac.ir -.01 )*+ , !
khosroshahi@sut.ac.ir
(3 45 /67 8 /0 ( 1 (2 ()* +,- ‘

(`1)
2+4−−2−22 ↑
2Ni + BH + 4OH = 2Ni + BO + 2H O + 2H

(z1)
4Tl+ + BH4− + 4OH− = 4Tl + BO2− + 2H O2 + 2H2 ↑

(q1)
BH4− + 2HO B OH2 = 2 + 2− + 5H2 ↑

(b1)
BH4− + 4HO BOH2 = () +4− 4H2 ↑

( u1)
BH HO4− + 3 + + 2HO HBO2 = 33 + 4HO2 G3* 4 5 _* – 0 6I? 4 *
.+* N * L +” ” ? ” G 5-11 0 =9″ 3* 4 5
” LI> 0 1 35% 4A% y 0 =I> x
.[v c `] +* z 3* +<l%w5 4 5 8 |/c L ? K? ? I95 [x] $ N LI> 0 G+* % 6I? 8 T 0 3* .+* 8$ 3* +<l%w5 8 u 6I? 7 95 0 . )” – <=* 5 -11; 0 1; L :9; U : L * L A% U _% GE* 6ZK }r* ” A” ” ,? )” )1 6 7 U D E* +F*
6Z? 0 ? )” j9M !” U; 4 ~ QR* U
.11; )” UM ?N QR* U 5-11 L?9? ! A1 = ” E* 4=? L ? K? ? I95 [c] I? * .1=l5 }* 1″ l
+F* y0 / }* 1″ L1A .15″
L ” }* 1″ 0 4 9F – <=* 5
4 9F L K? [a]p?$ .[bz] A% $ ” = * * * 4@ G 5 ” 0 .” L A% = 1rli €F _% -I? /]q|| ºC ) ” (L=<5 q|]b|) 4″ 1 0 4 9F
5N 6Z? -1; A l 4 ~ 6IK +F L z||
.[a] ” A% =B*A ”
n? q`c $% QR* Ni-B-Tl o >N * ?% 4 L ? -K? L2> R” L +* FP” A?
. L1″ QR* Ni-B-Tl o >N / G 8 /? e5 -11 0 12 3* 4 5 – <=* q`c A? n? $% ” @ N = * * -11 12 8> 4=?
” ” 4@  * G 8> H 4A%Lr
.+* E* +F* } G=B* 8 90

.
L AISI q`c A? n? $% p1M ) 5 L?9? “N 8 /? U 1i 2 5 L?9? QR* . – <=* =”” b|×`|×` 2 8> ? .+* 8> 4=? – <=* $ DE*
A? 4 5 0 8 90 / -JF
.[b]15″ A%
E* L /1″ -11 1F L 8> 4=? – <=*
Ni-B-Tl L* 6IK Tl “A95 L=? <” @ 8> M G” .[a c]” A? 5  +< = }r* LI 6I? 8 90 L=% 6IK 4 * L K? [a]p?$ -11 12 3* 4 5 N L %wt B 0 – – <=* -11 12 8> 4=? [v] 1K ,[b] I? * .1=l5 `]x %wt Tl |/u ]`| +” BP G5 ” A% L ? K? K? I95 s r 8 90 ” p G 9? A% R R
+F* L/=? G” 4 5 *l 4$f”
. ” 5 DE* ” A% +” BP DE* +F* x|]ax ºC 8 90 ” -” =7 .” 8 90 .1″ A% R R DE* +F* G ? r* 1″ 5  jP xuºC =9 ”
5 6I? ? DE* +F* 5-11 2 +> 0 4 5 -11; 0 – / =B*A
30A” 4 r; * 3BP U 5l; M )? – r9* L0″ LA/ – ? 8 90 axºC $ ”
z/uN * pw* L7 q 49 =* _* ))i . ‚ q ” 4″ =* /” L7 `u 49 (c|ºC U ” ) 8 * U >” } L )l; U . 8 /? L7 q| 49 %z| (_” U ” ) L7 z 49 %q| : ; } 5 !” . – <=* (u|ºC U ” ) L?  .[`|b`]”
xu 6I? 5 8 90 }* 1″ ” 1
< 8 90 L DE* C K1.+* axºC
:[`|`] 1 rF =%”

. L ` !M – L _
“# ! Ni-B-Tl
=B*A .1″ 6” e “N +> 0 +9* L L?9? = * L/=? cu| HV _*=” R ( 5 2 ) +> 0 L?9?
.+*

Ni

2.1
B

6.2
Tl

Ni – 2.7 B – 6.7 Tl

Ni – 3.1 B – 7.2 Tl

Ni

2.1

B

6.2

Tl

Ni – 2.7 B – 6.7 Tlقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید