به نشانی زیر مراجعه کنید و به تکمیل فرمها بپردازید:
http://www.google.com/support/scholar/bin/request.py
نوع پایگاه نشریهي خود را مشخص کنید:

1
(
کنید

کلیک
2
کنید

کلیک
(

1

(

کنید

کلیک

2

کنید

کلیک

(

تمامی گزینه ها را تیک بزنید:

بزنید

تیک

را

گزینه

پنج

بزنید

تیک

راقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید