یکتــاوب افــزار شرق
(با مسوولیت محدود)
معرفی سامانهها و توانمنديهاي شرکت یکتاوب افزار شرق
و
افتخارات و اطلاعات کلی مجموعه
نسخهي یازدهم
مهرماه 1391
به یکتاوب خوشآمدید
شرکت یکتاوب افزار شرق افتخار دارد که تا مهرماه 1391 موفق به راهاندازي بیش از 500 پایگاه اینترنتی علمی و پژوهشیشامل نشریات، همایشها، انجمنهاي علمی و دانشگاهها و دیگر مراکز علمی شده است. این شرکت پس از بررسی وضعیتپایگاههاي اینترنتی دانشگاهها و مراکز علمی کشور و مقایسهي آنها با پایگاههاي اینترنتی دانشگاهها و بنیادهاي علمی برتر جهان درسال 1382، طراحی نخستین سامانهي مدیریت یکپارچهي نشریات و همایشهاي علمی کشور را در سال 1383 و توسعه نخستینسامانهي مدیریت اطلاعات سازمانی دانشگاهی را در سال 1384 آغاز کرد.
یکتاوب دستاورد سالها پژوهش و تجربه براي برپایی پایگاههاي اینترنتی در محیطهاي علمی و دانشگاهی است. فرآیندهايمختلف دانشگاهی پس از بررسی و بهینهسازي به افزونهها یا ماژولهاي موجود در بستهي نرمافزاري یکتاوب تبدیل شدهاند و محصولنهایی بارها در بوتهي آزمایش سنجیده شده است. اکنون نرمافزارهاي یکتاوب با توجه به پیشنهادهایی که کاربران از راه »سامانهي برخط دریافت پیشنهادها« براي بخش فنی شرکت میفرستند، پیوسته بهروز میشوند. پیشنهادهاي جدید پس از بررسی به صورت امکانات جدید نرمافزاري، برنامهنویسی میشوند. سپس همهي پایگاههاي بهرهمند از خدمات یکتاوب داراي امکانات جدید نرمافزاري میشوند. پیشنهادهاي جدید در پایگاه شرکت به نام کاربران و سازمانها ثبت میشود.
ویژگیهاي شرکت
داراي مجوز صلاحیت انجام پروژههاي فناوري اطلاعات از شوراي عالی انفورماتیک
شفافیت در اطلاعرسانی و اعلام روشهاي کاري، نمونه برنامهها، قراردادها و هزینهها در پایگاه اینترنتی شرکت
امکان مشارکت کاربران و مشتریان در توسعهي برنامهها با ارایه نظرها و پیشنهادها از راه پایگاه اینترنتی شرکت
داراي واحد ویژهي آموزش و تولید راهنماي برنامه و پاسخگویی آنلاین و تلفنی
افتخارات یکتاوب
طراحی و توسعه سامانهها با مشارکت استفادهکنندگان نهایی
طراحی نخستین سامانهي مدیریت یکپارچهي پایگاههاي علمی
طراحی نخستین سامانهي مدیریت یکپارچهي نشریات پژوهشی
طراحی نخستین سامانهي مدیریت یکپارچهي همایشهاي علمی
طراحی نخستین سامانهي مدیریت یکپارچهي انجمنهاي علمی
طراحی نخستین پایگاه سمات ملی (بخش سلامت و بخش علوم)
دستاوردهاي یکتاوب
دانشگاه علم و صنعت ایران توانسته است با کمک نرمافزارهاي یکتاوب، رتبهي وبسنجی (وبومتري) جهانی خود را بیشاز 600 پله ارتقا دهد و در سالهاي 1389 و 1391 رتبه و جایزهي ملی وب را به دست آورد.
با یکتاوب میتوان در کنار پایگاه اصلی، براي بخشهاي سازمانی مانند معاونتها، دانشکدهها، پژوهشکدهها و گروههاي آموزشی، بخشهاي جداگانه ساخت و مدیریت پایگاه هر بخش را به نمایندهي آن بخش واگذار کرد.
بیش از 300 نشریه علمی از سامانهي مدیریت الکترونیک نشریات بهرهمند شدهاند که در میان آنها 7 نشریهي داراي رتبهي ISI وجود دارد.
با این سامانه میتوان چرخهي دریافت مقاله و داوري را بر پایهي استانداردهاي مجلات برتر جهان انجام داد .
سامانههاي یکتاوب xml (ابزار تبادل اطلاعات) را به طور خودکار براي مقالات و دیگر محتوا فراهم میکنند. بنابراین امکان ارتباط پایگاههاي بهرهمند از سامانههاي یکتاوب با بانکهاي اطلاعاتی( SID ،HBI ،EBSCO ،SCOPUS ،DOAJ ،PubMed و دیگر) به
آسانی وجود دارد.
بیش از 130 همایش داخلی و بینالمللی از سامانهي مدیریت الکترونیک همایش بهرهمند شدهاند. با این سامانه میتوان ثبت نام افراد، دریافت هزینهها و داوري مقالات را به صورت دستهجمعی انجام داد و تازهترین وضعیت مقالات را با خبررسانی جمعی در کمترین زمان به آگاهی کاربران رساند .
بیش از 50 انجمن علمی کشور از سامانهي مدیریت الکترونیک انجمن بهرهمند شدهاند. عضویت الکترونیک و فرستادن خبرنامهي الکترونیک براي اعضاي انجمن یا کاربران پایگاه انجمن، از امکانات این سامانه است.
تاریخچهي فعالیت
1382: پایگاه اینترنتی جزیرهي دانش در دو مرحله( iransciland.com و سپس jazirehdanesh.com) با هدف تولید محتواي
فارسی در وب و ترویج علم راهاندازي شد.
1383 : فعالیتهاي پژوهشی براي شناخت و بررسی وضعیت پایگاههاي اینترنتی دانشگاهی کشور و مقایسه آنها با پایگاههاياینترنتی دانشگاهها و بنیادهاي علمی برتر جهان در پژوهشکدهي فناوري اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس انجام شد که نتایج آن به صورت دو سخنرانی علمی در دانشگاه تربیت مدرس و نیز نخستین همایش فناوري اطلاعات دانشگاه کردستان ارایه شد.
پس از تحلیل و نتیجهگیري از مطالعات انجام شده، برنامهریزي براي تبدیل دانش کسب شده به محصول کاربردي آغاز گردید و پایگاه وب www.universws.com راهاندازي شد.
1384 : نخستین نسخهي برنامهها براي برخطکردن فرآیندهاي دانشگاهی با عنوان عمومیAcademic Web Tools با همکارينشریاتJAST و IJRR (نرمافزارMy Php Reviewer یاMPR ) و پنجمین کنفرانس بینالمللی بیوشیمی (نرمافزارAWT Conference Manager) عرضه شد.
1384: همکاري با دانشگاه علوم پزشکی ایران براي توسعهي یک پایگاه وب جامع دانشگاهی آغاز شد و بیش از 30 مرکز علمیدیگر بهرهگیري از خدمات یکتاوب را آغاز کردند.
1385: همکاري با دانشگاه علم و صنعت ایران براي توسعهي یک پایگاه وب جامع دانشگاهی آغاز شد و تعداد دیگري از مجامع علمی بهرهگیري از خدمات یکتاوب را آغاز کردند.
1386: شرکت یکتاوب افزار شرق با هدف تمرکز بر محصولات تحت وب بنیانگذاري شد و پایگاهyektaweb.com و مجموعه پایگاههاي خدماتدهندهي زیرمجموعه مانند websanj.net و parvaneha.com راهاندازي شدند .
1387: دستهبندي مستندات، ابزارها و برنامهها و نیز تهیهي فیلمها و متنهاي آموزشی برنامهها انجام شد. پایگاه مرکزي سامانهيملی اطلاعات زیست پزشکی و سلامت (سمات بخش سلامت) براي گردآوري خودکار دادههاي علمی و پژوهشی کشور طراحی و راهاندازي شد.
1388 سرویسدهندهي پرقدرت و مستقل یکتاوب آغاز به کار کرد. پایگاههاي جانبی سمات بخش سلامت در برخی از دانشگاههاي علوم پزشکی راهاندازي شد.
1389 سامانهي ملی اطلاعات تحقیقاتی(سمات بخش علوم) براي گردآوري خودکار دادههاي علمی و پژوهشی کشور با همکاري پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ایران (ایرانداك) طراحی و راهاندازي شد. سامانهي نشریات دانشگاه شاهد( 5 نشریه) و اصفهان
(32 نشریه) راهاندازي شد.
– 1390 شمار پایگاههاي راهاندازي شده با سامانههاي یکتاوب به بیش از 400 پایگاه رسید و بیش از 200 مجلهي علمی پژوهشی از سامانهي مدیریت الکترونیک نشریات بهرهمند شدند .
-1391 شمار پایگاههاي راهاندازي شده با سامانههاي یکتاوب به بیش از 500 پایگاه رسید و بیش از 300 مجلهي علمی پژوهشی از سامانهي مدیریت الکترونیک نشریات بهرهمند شدند .
آشنایی با محصولات شرکت
نرمافزار اصلی یکتاوب یک سامانهي مدیریت محتوا (CMS) است که براي مدیریت الکترونیک فرآیندهاي آموزشی، پژوهشی واطلاعرسانی طراحی شده است. برنامههاي مدیریت محتوا، ابزارهایی دارند که به مدیران پایگاه اجازه میدهد مجموعهاي گسترده وپویا از اطلاعات گوناگون را به سادگی مدیریت کنند. براي کار با این برنامهها آشنایی با مفاهیم پایهاي کار با رایانه کافی استو نیازي به دانستن زبانهاي برنامهنویسی نیست. از این رو، مدیران پایگاه میتوانند در راستاي هدفها و نیازهاي سازمانی خود به تغییردر ساختار و محتواي پایگاه بپردازند.
یکتاوب با بررسی نیازهاي سازمانهاي دانشبنیان و بهرهگیري از سامانهي مدیریت محتوا، اقدام به تهیهي ماژولهاي گوناگون به شرح زیر نموده است:
سامانهي مدیریت و یکپارچهسازي اطلاعات ( نظام جامع اطلاعاتی و گردش کار پویا)
سامانهي جامع مدیریت دانشگاهها و سازمانهاي علمی و پژوهشی
سامانهي جامع مدیریت اطلاعات تحقیقاتی (علم و فناوري) – سمات
سامانهي مدیریت الکترونیک انجمنهاي علمی
سامانهي مدیریت الکترونیک نشریات علمی
سامانهي مدیریت الکترونیک کنفرانسهاي علمی
سامانهي کتابخانه الکترونیکی
سامانهي ثبتنام آزمون استخدامی دانشگاهها و سازمانها
سامانهي ثبت ایدهها در راستاي مدیریت خلاقانه دانشگاهها و سازمانها
سامانهي ثبت سوابق پژوهشی و اجرایی اعضاي هیات علمی
سامانهي برگزاري دورههاي آموزشی کارمندان
سامانهي ثبت ساعات حضور اعضاي هیات علمی
سامانهي ارتباط مستقیم با ریاست دانشگاهها و سازمانها
سامانهي پایگاه اینترنتی ویژهي روابط عمومیها
سامانهي فروشگاه الکترونیک کتاب، کالا و خدمات
سامانهي اعتبارسنجی و ارزشیابی نیمهخودکار زیربخشهاي پایگاه اینترنتی سازمانهاي بزرگ
از ویژگیهاي بنیادي این سامانهها این است که همگی با توجه به نیاز سازمانهاي علمی و پژوهشی طراحـی شـده و بـراي همـهي ایـنسامانهها راهنماي متنی و تصویري فراهم شده است. بهرهگیري از این سامانهها باعث ارتباط موثر بـا مخاطبان ،کـ اربرد صـح یح فنـاور ياطلاعات، استفاده موثر از زمان و صرفهجویی در هزینهها میشود.
ویژگیهاي فنی
با توجه به حجم زیاد تبادلات الکترونیک و پیشبینی نیازهاي آینده، فناوريهاي به کار رفته براي توسعهي پایگاه به شرح زیر معرفـیمیشوند. شرکت یکتاوب افزار شرق آماده است خـدمات تخصصـی خـود را بـراي توسـعهي بهـره گیـري از فنـاوريهـاي زیـر کـه ازقدرتمندترین و امنترین فناوريهاي روز جهان به شمار میآیند، ارایه دهد.
PHP فناوري طرف کارگزار
MySQL سامانهي مدیریت بانک اطلاعاتی
JavaScript فناوري طرف مشتري
Any Unix Based OS سیستم عامل پیشنهادي
Apache Web Server سرویسدهندهي وب
آموزش
چگونگی کار با این بستهي نرمافزاري یکتاوب به شیوههاي گوناگون به شما آموزش داده میشود.
نشستهاي آموزشی: همکاران ما در شرکت یکتاوب آماده برگزاري نشستهاي آموزشی در دورهي پشتیبانی هستند .
آموزش در محل شرکت بدون پرداخت هزینه است. برگزاري نشست آموزشی بیرون از تهران مستلزم پرداخت هزینه است.
لوح فشردهي آموزشی: چگونگی کار با ابزارهاي یکتاوب را به صورت تصویري آموزش میدهد.
بروشور آموزش سریع: معرفی کلی برنامه و روش آغاز کار با برنامه و انجام تنظیمات اصلی را آموزش می دهد .
اسلایدهاي معرفی برنامه: مراحل تنظیم و کار با برنامه را به صورت گامبه گام با ذکر مثال آموزش میدهند.
راهنماهاي متنی برخط: این راهنماها همراه پایگاه در اختیار مدیر پایگاه قرار میگیرد و شامل راهنماهاي زیر است:

راهنماي ابزارهاي مدیریت: کارکرد هر یک از منوهاي مدیریت را در یک خط معرفی میکند.
راهنماي راهاندازي پایگاه : چگونگی راهاندازي پایگاه و انجام تنظیمات اصلی را در یک صفحه میگوید.
راهنماي جامع یکتاوب: چگونگی کار با ابزارهاي گوناگون یکتاوب را به صورت گامبهگام آموزش میدهد.
راهنماي الفبایی یکتاوب: فهرست الفبایی راهنماي ابزارها و بخشهاي برنامه را در اختیار مدیران قرار میدهد.
جستجو در راهنما: امکان جستجو در همهي متون راهنما را فراهم میکند.
روشهاي برقراري ارتباط
پرسشهاي متداول: اگر پس از دیدن فیلمهاي آموزشی و خواندن راهنماي برنامه یا هنگام کار با برنامه با پرسشی روبهرو شدید، بخش پرسشهاي متداول را ببیند. شاید مشابه پرسش شما را پیش از این پاسخ داده باشیم.
سامانهي پیشنهادها: شما میتوانید هرگونه پیشنهاد براي بهبود بستهي نرمافزاري یکتاوب را از راه سامانهي برخط فرستادن پیشنهادها بـاما در میان بگذارید و نقش موثري در گزارش درست و دقیق اشکالات و در نتیجه رفع سریعتر آنها داشته باشد.
پاسخگویی الکترونیک: پرسشهاي خود را به یکی از روشهاي زیر براي بخش پشتیبانی بفرستید.
[email protected] یاyektaweb (AT) gmail.com پست الکترونیک به نشان
پر کردن فرم تماس پایگاه یکتاوب به نشانی www.yektaweb.comبه یاد داشته باشید

هنگام فرستادن پرسشهاي خود، موضوع پرسش، نشانی بخش یا صفحهاي که به آن اشاره میشود و نشانی پست الکترونیـک خـود رادقیق ذکر کنید تا پاسخگویی سریعتر انجام پذیرد.
عقد قرارداد و استفاده از خدمات
مستندات و مشخصات برنامهها و نمونه پروژههاي انجام شده در نشانی www.yektaweb.com قابل دریافت است. خـدمات ارایـهشده در نشانی www.yektaweb.com/demo قابل بررسی و آزمایش هسـتند .بـراي آغـاز همکـاري و دریافـت فـرمهـا و نمونـه

قرارداد، نشانی www.yektaweb.com/info را ببینید.

براي آگاهی بیشتردسترسی به مستندات و مشخصات برنامهها و نمونه پروژههاي انجام شده در پایگاه شرکت: www.yektaweb.comپست الکترونیک:[email protected] ،[email protected]
تلفن مالی و اداري شرکت: 22134860
تلفن امور آموزشی و پشتیبانی: 22134854- 22134855دورنگار و تلفن اضطراري: 22134859همراه مدیر عامل: 09123877335
نشانی: سعادتآباد – بلوار پاكنژاد شمالی – بالاتر از میدان سرو- نبش کوچهي ندا – پلاك 2 – ساختمان جاوید – واحد 16
هر نظر و پیشنهادي که منجر به تسریع و ارتقاي کار شود ،راهنماي براي ارایه خدماتی بهتر خواهد بود. پس با ما در تماس باشید و دیدگاهها و خواستهاي خود از مجموعه برنامههاي یکتاوب را با ما در میان بگذارید. از همراهی شما سپاسگزاریم.قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید