چگونگینوشتن طرح تعالی 98-1397مدارس متوسطه بر پایه آخرین بخشنامه

طرح تعالی چیه ؟

طرح تعالی عنوان طرحیه که در سالای گذشته در رابطه با چگونگی تنظیم برنامه عمل به مدیران مدارس متوسطه ابلاغ گردید. تا قبل از ابلاغ این طرح به مدیران مقطع متوسطه ، نگارش و تنظیم برنامه عمل و تقویم اجرایی بر پایه سلایق شخصی و محدودیتای زیاد انجام می گرفت. به همین دلیل نوعنوشتن و چشم اندازهای همه مدارس با هم متفاوت بود. در همین رابطه معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با ابلاغ ای طرح به مدارس تونست ، برنامه ریزی مدیران مدارس رو با هم یکپارچه نموده و طرحی رو واسه کلیه مدارس متوسطه سراسر کشور با یه قالب خاص فراهم نماید.

طرح تعالی

طرح تعالی مدارس متوسطه

طرح تعالی مدارس متوسطه کمک خیلی زیادی به رسیدن به اهداف آموزشی و پرورشی مدیران این مقطع نمود. باید به این دقت کنیم که مدیران مدارس متوسطه به دلیل پیش بینی کلیه فعالیتا و چشم اندازای موجود و اختصاص امتیاز به هر یک از محورا در فرم نپخته طرح تعالی خودتون رو مجبور به رعایت تک تک بندا می نمایند. با رعایت همه جانبه و تنظیم و اجرای تموم و کمال طرح تعالی در مدارس متوسطه اضافه بر کب نمره و امتیاز کامل ارزشیابی دانش آموزا هم از سطح علمی و آموزشی و همچنین تربیتی و پرورشی بالاتری برخوردار خواهند بود.

طرح تعالی در آموزش و پرورش

طرح تعالی در آموزش و پرورش از مهمترین طرح هاییه که در سالای گذشته به مدیران ابلاغ گردیدهه. در مدارس متوسطه اضافه بر مدیران معاونین و سایر پستای سازمانی هم مجبور به برنامه ریزی و تدوین برنامه عمل بر پایه طرح تعالی هستن. از جمله پستای سازمانی که برنامه هرساله خودتون رو بر پایه طرح تعالی تنظیم می نمایند، معاون آموزشی، معاون پرورشی، معاون اجرایی ، معاون عمومی و آموزگاران هستن.

طرح تعالی در سامانه همگام

ثبت طرح تعالی متوسطه در سامانه همگام یکی از دستورالعملای الزام اور به مدیران مدارس بود. مدیران مدارس متوسطه اعم از عدی و دولتی ، هیئت امنایی، غیر انتفاعی و… می بایست طرح تعالی خودتون رو در سامانه ثبت نموده و از فایدهای ثبت در سامانه همگام استفاده نمایند. هدف از انجام این کار و ابلاغ این دستورالعمل فعال نمودن هر چی بیشتر مدیران و تسریع درنوشتن و تدوین طرح تعالی توسط اونا هستش.

طرح تعالی 98-97

در سال تحصیلی گذشته هم بخشنامه طرح تعالی مثل سالا و ادوار گذشتهه.باید به این دقت کنیم که طرح تعالی 98-97 جز در چند مورد و محور جزئی تفاوت چندانی با طرح تعالی سال گذشته نداره.بنا بر این شایستهه مدیران و معاونین محترم هر چی سریعتر به تنظیم و تدوین برنامه تعالی مدیریت کیفیت مدار خود اقدام نموده و اون رو در سامانه همگام ثبت نمایند. بدیهیه کارها سریعتر و با کیفیت تر مدیران مدارس می تونه روش رو به رشدی در رسیدن به اهداف آموزشی و پرورشی واحد آموزشی شون در رابطه با سند تحول بنیادین باشه.

دانلود کاملترین نمونهای طرح تعالی

در رابطه با چیزی بیان گردید سایت برنامه دانلود نمونهای کاملی از طرح تعالی مدارس متوسطه رو تنظیم و تدوین نمودهه و سمت استفاده عزیزان در سایت بار گزاری نمودهه. مدیران و معاونین محترم می توانند سمت استفاده و بهره مندی از این طرحا به سایت برنامه دانلود مراجعه نمایند.

واسه دانلود کاملترین نمونهای طرح تعالی مدارس متوسطه روی لینک زیرکلیک کنین

http://barnamedownload.com/downloads/77/

برچسب

طرح تعالی چیه,طرح تعالی مدرسه,طرح تعالی مدارس ساده,طرح تعالی مدیریت هنرستان,طرح تعالی سازمانی,طرح تعالی متوسطه اول,طرح تعالی مدیریت متوسطه اول,طرح تعالی بسیج,طرح تعالی مدرسه چیه,طرح تعالی مدیریت مدرسه متوسطه دوم,طرح تعالی مدیریت مدرسه ساده,طرح تعالی متوسطه دوم,طرح تعالی مدیریت مدرسه pdf,طرح تعالی در همگام,طرح تعالی مدیریت مدرسه متوسطه اول,طرح تعالی مدیریت مدارس متوسطه اول,طرح تعالی مدارس متوسطه اول,طرح تعالی مدیریت آموزشگاهی,طرح تعالی هنرستان,طرح تعالی در سایت همگام