International Journal of Industrial Engineering & Production Management (2013)

-144144-24523

November 2013, Volume 24, Number 3
pp. 269-282

http://IJIEPM.iust.ac.ir/

Vendor Managed Inventory System in State of One Vendor and Multiple Retailers

*
H. Rasay ,Y. Zare Mehrjerdi , & M.S. Fallahnejad

Hasan Rasay, Industrial Engineering, Master of Science Student, Yazd University
Yahia Zare Mehrjerdi, Associate professor of Industrial Engineering, Yazd University Mohammad Saber Falah nejad, Assistant professor of Industrial Engineering, Yazd University,
Keywords 1ABSTRACT

1268732040127

Downloaded from ijiepm.iust.ac.ir at 14:15 IRST on Saturday November 4th 2017

Downloaded from ijiepm.iust.ac.ir at 14:15 IRST on Saturday November 4th 2017

Vendor managed inventory,
Game theory,
Stackelberg game theory,
Centralized supply chain,
Decentralized supply chain
Consider a supply chain that consists of one vendor and multiple retailers. We assume that the vendor procures product from an external source and sells it with the same wholesale price to the retailers. Demands in retailers’market are decreasing function of the price and vendor makes use a vendor managed inventory strategy. In this paper we propose model of supply chain in centralized and decentralized state. Supply chain performance in centralized state can be analyzed by mathematic optimization model while for analyzing supply chain performance in decentralized state use Stackelberg game. Finally, numerical analyses about the proposed models are done and performance of supply chain in centralized and decentralized state is compared.

© 2013 IUST Publication, IJIEPM. Vol. 24, No. 3, All Rights Reserved

*
Corresponding author. Yahia Zare Mehrjerdi,
Email: [email protected]
-116839-1419564سيستم مديريت موجودي توسط فروشنده در حالت يک فروشنده و چندين خرده فروش

حسن رسايي، يحيي زارع مهرجردي* و محمد صابر فلاح نژاد

کلمات کليدي چکيده:
فروشنده، محصول را از يک منبع تامين خارجي دريافت کرده و آن را با قيمت يکسان به خرده فروش ها مي فروشد. تقاضا در بازار خرده فروش ها تابعي کاهشي از قيمت مي باشد و فروشنده از رويکرد مديريت موجودي توسط فروشنده در زنجيره تامين استفاده مي کند. در اين مقاله به مدل سازي اين زنجيره تامين در حالت هاي متمرکز و غير متمرکز خواهيم پرداخت. عملکرد زنجيره تامين در حالت متمرکز را مي توان براساس يک مدل بهينه سازي رياضي تشريح کرد. براي تحليل عملکرد سيستم در حالت غير متمرکز از تئوري بازي استاکلبرگ استفاده مي کنيم. در نهايت تحليل هاي عددي در مورد مدل هاي ارائه شده، انجام گرفته و به مقايسه عملکرد زنجيره تامين در حالت متمرکز و غير متمرکز تئوري بازيها،
تئوري بازي استاکلبرگ، زنجيره تامين متمرکز، زنجيره تامين غير متمرکز
-137151381

مديريت موجودي توسط فروشنده، زنجيره تاميني را در نظر بگيرد که شامل يک فروشنده و چندين خرده فروش است. فرض مي شود که
خواهيم پرداخت.
-1371558838

7. مقدمه7
در اين بخش ابتدا به ارائه مقدمه اي در مورد ساختارهاي زنجيره تامين و مديريت موجودي توسط فروشنده خواهيم پرداخت .
مقدمه اي در مورد تئوري بازيها و نقش آن در تحليل عملکرد زنجيره تامين و سيستم مديريت موجودي توسط فروشنده و همچنين نوآوري هاي جديد اين مقاله ارائه خواهد شد .

7-7 . ساختارهاي زنجيره تامين و مديريت موجودي توسط فروشنده
در حالت ايده آل، تصميم گيري در زنجيره تامين مي تواند توسط يک تصميم گيرنده مرکزي که به تمام اطلاعات لازم براي بهينه
تاريخ وصول: 3/6/39 تاريخ تصويب: 13/8/39
حسن رسايي، دانشکده مهندسي صنايع، دانشگاه يزد، [email protected]
*نويسنده مسئول مقاله: دکتر يحيي زارع مهرجردي، دانشيار، دانشکده
مهندسي صنايع، دانشگاه يزد، [email protected] محمد صابر فلاح نژاد، استاديار، دانشکده مهندسي صنايع، دانشگاه يزد،
شدن عملکرد سيستم دسترسي دارد، انجام گيرد. اين موقعيت در حالتيکه تمام زنجيره تامين تحت کنترل يک تصميم گيرنده باشد امکان پذير است در اين حالت زنجيره تامين را يک زنجيره تامين متمرکز3 مي ناميم. با اين وجود در حالت کلي نه تامين کننده و نه خرده فروش ها نمي توانند کل زنجيره تامين را کنترل کنند .
1268732040127Downloaded from ijiepm.iust.ac.ir at 14:15 IRST on Saturday November 4th 2017

Downloaded from ijiepm.iust.ac.ir at 14:15 IRST on Saturday November 4th 2017

هر کدام از اعضاي زنجيره تامين داراي اهداف و اولويت هاي خاص خود هستند و قبل از آنکه به بهينه شدن عملکرد کلي سيستم توجه کنند به دنبال بهينه کردن عملکرد فردي خود هستند. در واقع، هرگاه اعضاي زنجيره تامين، نهاد هاي اقتصادي مستقل و جدا از هم باشند، به طور مستقل براي بهينه شدن عملکرد شان تلاش مي کنند. در اين حالت زنجيره تامين را غير متمرکز5 مي ناميم]1[. ساختار غير متمرکز زنجيره تامين، منجر به اثر نهايي سازي دو جانبه6 و اثر شلاق چرمي مي شود که در نهايت عملکرد زنجيره تامين را تضعيف مي کنند]2و3[. بنابراين طراحي قرار دادها و استراتژي هاي مختلف براي نزديک کردن
3 Centralized supply chain
1268732040127Downloaded from ijiepm.iust.ac.ir at 14:15 IRST on Saturday November 4th 2017

Downloaded from ijiepm.iust.ac.ir at 14:15 IRST on Saturday November 4th 2017

117
عملکرد زنجيره تامين غير متمرکز به حالت متمرکز، حائز اهميتاست و مورد توجه بسياري از محققان قرار گرفته است. مديريتموجودي توسط فروشنده يکي از اين استراتژيهاست که در دو دههاخير مورد استفاده بسياري از شرکت ها قرار گرفته است .
مديريت موجودي توسط فروشنده، يک سيستم بازپرسازي کششي1 است که تامين کننده )فروشنده( را به پاسخ گويي سريع به تقاضاي واقعي قادر مي سازد. مديريت موجودي توسط فروشنده يک سطح بالا از مشارکت بين فروشنده و خرده فروش را نشان مي دهد که در آن فروشنده تصميم گيرنده اصلي در مورد کنترل موجودي است. تحت اين رويکرد، فروشنده در مورد سطوح مناسب موجودي هر کدام از محصولات و رويکرد مناسب براي کنترل اين سطح تصميم گيري مي کند]4[.
شراکت2 در اين سيستم داراي دو جزء اصلي مي باشد: )1( مديريت موجودي توسط فروشنده بر يک رويکرد متمرکز کنترل موجودي توسط فروشنده و با همکاري خرده فروش ها تمرکز دارد و) 2( فروشنده مي تواند به اطلاعات مربوط به بازار مصرف و موجودي هاي خرده فروشانش دسترسي پيدا کند] 5[. براساس اين رويکرد اجزاء پايين دستي زنجيره تامين )خرده فروش ها يا توزيع کنندگان( اطلاعات مربوط به تقاضا و قيمت فروش کالاهاي خود را در اختيار قسمت هاي بالا دستي زنجيره تامين )فروشندگان، توليد کننده و يا تامين کننده( قرار داده و در عوض فروشنده وظيفه کنترل موجودي خرده فروشانش را به عهده مي گيرد. با اين استراتژي، خرده فروش ها از تمام هزينه هاي موجودي و يا بخشي از آن معاف شده و از طرفي ديگر فروشنده ) توليد کننده( با در اختيار داشتن تقاضاي مشتريانمشتريانِ نهايي زنجيره تامين، مي تواند برنامه ريزي توليد و حمل و نقل خود را به طور قابل توجهي بهبود دهد. لازم به ذکر است که هرگاه از استراتژي مديريت موجودي توسط فروشنده ياد مي شود منظور از فروشنده ،جزئي از زنجيره تامين است که وظيفه کنترل موجودي را بر عهده دارد، که مي تواند بسته به ساختار زنجيره تامين مورد بررسي ،يک توليد کننده، تامين کننده مواد اوليه، فروشنده و يا يک توزيع کننده عمده باشد .
همانطورکه اشاره شد سيستم مديريت موجودي توسط فروشنده به توليد کننده اين امکان را مي دهد که به اطلاعات مربوط به فروش و سطوح موجودي خرده فروش ها دسترسي پيدا کند .
بنابراين در اين حالت تامين کننده نسبت به تقاضاي مشتريان نهايي، ديد مستقيم دارد و مي تواند پيش بيني هاي دقيق تري از تقاضاي مشتريان انجام دهد. به اين ترتيب از بروز اثر شلاق چرمي تا حدود زيادي جلوگيري مي شود. با افزايش دقت پيشبيني ها به طور قطع توليد کننده مي تواند برنامه ريزي توليد وحمل ونقل خود را به ميزان قابل توجهي بهبود دهد. علاوه براين ،دراين حالت تنها يک نقطه کنترل در زنجيره تامين وجود دارد و اين به کاهش ذخيره هاي اطمينان در زنجيره تامين کمک مي کند و در نهايت سطح خدمت به دليل افزايش دسترسي به محصول، افزايش مي يابد. مديريت موجودي توسط فروشنده در بلند مدت مي تواند سود هر دو طرف تامين کننده و خرده فروش ها را افزايش دهد]6[.
سيستم مديريت موجودي توسط فروشنده سال هاست که به صورت گسترده توسط بسياري از صنايع پذيرفته شده است. يک نمونه موفقيت آميز از اجراي اين رويکرد به همکاري بين شرکت
هاي وال مارت5 و P&G(Proctor & Gambel( بر مي گردد. در سال 1895 مشارکت بين اين دو شرکت، تحويل هاي به موقع P&G و فروش وال مارت را به ميزان قابل توجه اي افزايش داد .
گردش موجودي هر دو طرف نيز 33% افزايش يافت]7[. علاوه بر صنايع خرده فروش، مديريت موجودي توسط فروشنده، توسط شرکت هاي شيميايي بزرگ براي افزايش کارايي زنجيره تامين و بهبود روابط با مشتريان و تامين کنندگان پذيرفته شده است]9[.
صنايع با تکنولوژي بالا مانند HP ،Dell وST از اين رويکرد براي کاهش سطح موجودي ها و هزينه هايشان استفاده مي کنند]8[. ، باريلا مديريت موجودي توسط فروشنده را در سال 1899 پذيرفت و منجر به کاهش سطح موجودي هاي خرده فروشانش تا نزديک 53% شد و در سال 1883 به بزرگترين توليد کننده پاستا در جهان تبديل شد. اين شرکت 35% از فروش پاستا در ايتاليا و 22% از فروش پاستا در اروپا را در اختيار دارد] 13[.

1-7. تئوري بازيها و بازي استاکلبرگ تئوري بازيها، ابزار موثري براي تحليل زنجيره هاي تامين با عوامل9 مختلف و اهداف متضاد است. تئوري بازيها به تحليل موقعيت هايي مي پردازد که در آن تصميم عوامل مختلف بر سود ساير عوامل تاثير مي گذارد و در واقع تئوري بازيها به بررسي مسائل بهينه سازي تعاملي مي پردازد]11[.
بازيها داراي ابعاد بسياري مي باشند و به همين دليل مي توان دسته بندي هاي متفاوتي از تئوري بازيها ارئه داد از قبيل بازيهاي ايستا13 و پويا، مشارکتي و غير مشارکتي، بازي با مجموع

صفر و يا غير صفر، بازي با اطلاعات کامل و يا با اطلاعات ناقصو… . در يک طبقه بندي، بازيها به بازيهاي ايستا و پويا دسته بنديمي شوند. در بازيهاي ايستا، بازيکنان استراتژي هاي خود را همزمان انتخاب مي کنند اين همزماني الزاماً به اين معنا نيست که بازيکنان بايد در يک زمان تصميم بگيرند بلکه بيشتر به اين مفهوم است که هر کدام از بازيکان در زمان انتخاب استراتژي خود از تصميم ساير بازيکنان بي اطلاعند. در بازيهاي پويا بازيکنان استراتژي هاي خود را به صورت متوالي انتخاب مي کنند و هر بازيکن بايد بعد از انتخاب بازيکن قبلي، انتخاب خود را انجام دهد]21[.
شايد ساده ترين نوع بازي پويا را بتوان بازي استاکلبرگ دانست .در مدل استاکلبرگ، بازيکن يک )رهبر بازي( در مرحله اول استراتژي خود را انتخاب مي کند و و بازيکن دو)پيرو بازي( با مشاهده اين تصميم استراتژي خود را انتخاب مي کند. از آنجا که در بسياري از مدل هاي زنجيره تامين، اجزاء بالا دستي زنجيره )به عنوان مثال عمده فروشان( داراي قدرت بيشتري نسبت به قسمت هاي پايين دستي هستند مفهوم بازي استاکلبرگ کاربرد زيادي در زنجيره تامين پيدا کرده است]11[. حالتيکه زنجيره تامين تحت تسلط يکي از اجزاء به عنوان مثال تامين کننده باشد به صورت مدل استاکلبرگ و حالتيکه قدرت اجزاء زنجيره تامين يکسان باشد به صورت بازي با حرکت همزمان مدل سازي مي شود]12[. منظور از قدرت در زنجيره تامين توانايي تاثير گذاري/کنترل تصميمات يکي از اجزاء بر تصميم ساير اجزاء زنجيره است .

9-7. نوآوري هاي مقاله
زنجيره تامين مورد نظر در اين مقاله شامل يک فروشنده و چندين خرده فروش است. فرض کرده ايم که فروشنده رهبر بازي مي باشد و ساير بازيکنان )خرده فروش ها( پيروان وي مي باشند و بنابراين مسئله را به صورت بازي استاکلبرگ مدل سازي کرده و به تحليل هاي عميقي در مورد سيستم مديريت موجودي توسط فروشنده خواهيم پرداخت.
بررسي زنجيره تامين تحت استراتژي مديريت موجودي توسط فروشنده و در حالت يک فروشنده و چند خرده فروش، توسط دارويش و اوداه انجام گرفته است]13[. در اين مقاله کار اين محققان را از جهات زير توسعه داده ايم: )1( سيستم مورد بررسي

111
آنها يک سيستم يکپارچه )متمرکز( و در واقع شامل يک تصميمگيرنده بوده است و بنابراين آنها براي تحليل عملکرد سيستم ازتئوري بازيها استفاده نکرده اند. در اين مقاله ضمن مدل سازي ساختار متمرکز زنجيره تامين، ساختار غير متمرکز را نيز مدل سازي مي کنيم. تشريح عملکرد ساختار غير متمرکز براساس بازي استاکلبرگ و تعادل مربوط به اين بازي انجام گرفته است .
)2( تقاضا در مدل آنها به صورت قطعي در نظر گرفته شده است.
در اين مقاله، تقاضا تابعي از قيمت در نظر گرفته مي شود) 3( وارد کردن برخي پارامترها همانند کمبود موجودي در انبار خرده فروش ها و هزينه هاي حمل و نقل در اين مقاله.
علاوه بر نوآوري هاي فوق از جهت مدل سازي، از جهت تحليل هاي عددي نيز مي توان گفت، در اين مقاله ساختارهاي متمرکز و غير متمرکز را به صورت گسترده و با توليد اعداد تصادفي مقايسه کرده ايم. براساس بررسي هاي نويسندگان اين مقاله ،کارهاي تحقيقاتي کمي وجود دارد که به مقايسه عملکرد ساختار متمرکز و غير متمرکز به صورت گسترده و با توليد اعداد تصادفي پرداخته باشد که از اين نمونه مي توان به کار گوان و زهاو]14[ اشاره داشت. در اکثر بررسي هاي انجام گرفته در زمينه سيستم مديريت موجودي توسط فروشنده، ساختار متمرکز و غير متمرکز تنها براي يک و يا چند مورد محدود مورد مقايسه قرار گرفته است]15[. بنابراين نتايج حاصله از اين مقاله را مي توان با اطمينان بيشتري به شرايط مشابه تعميم داد. همچنين تحليل حساست سيستم مديريت موجودي توسط فروشنده با ارائه جداول و نمودار هاي لازم انجام گرفته است.
ادامه مقاله به اين صورت مي باشد: بخش 2 به مرور ادبيات موضوع اختصاص داده شده است. بخش 3 به معرفي نمادها و فرضيات مدل مربوط مي شود. بخش 4 به محاسبه هزينه هاي زنجيره تامين مي پردازد. در بخش هاي 5 و 6 به ترتيب زنجيره هاي تامين متمرکز و غير متمرکز را مدل سازي مي کنيم. در بخش 7 به تحليل حساسيت سيستم مديريت موجودي توسط فروشنده خواهيم پرداخت. بخش 9 به مقايسه عملکرد زنجيره تامين در حالت غير متمرکز با حالت متمرکز اختصاص دارد و سرانجام در بخش 8 نتيجه گيري خواهيم کرد .

1. ادبيات موضوع
1268732040127Downloaded from ijiepm.iust.ac.ir at 14:15 IRST on Saturday November 4th 2017

Downloaded from ijiepm.iust.ac.ir at 14:15 IRST on Saturday November 4th 2017

از آنجا که مبحث مديريت موجودي توسط فروشنده بسيار گسترده است در اين قسمت صرفاً منابعي را ذکر کرده ايم که به نحوي به کاربرد تئوري بازيها در زنجيره تامين و مبحث مديريت موجودي توسط فروشنده مرتبط باشند. شايد بتوان کاچون را نخستين محققي دانست که نقش تئوري بازيها را در تحليل زنجيره تامين مورد بررسي قرار داده است]11[. کاچون شاخه
1268732040127Downloaded from ijiepm.iust.ac.ir at 14:15 IRST on Saturday November 4th 2017

Downloaded from ijiepm.iust.ac.ir at 14:15 IRST on Saturday November 4th 2017

119
هاي مختلف اين تئوري و کاربرد آن در تحليل زنجيره تامين را بهصورت گسترده تحليل کرده است .علاوه بر اين ناگاراجان وسوسيک]16[ و فيستراس و همکاران]17[ کاربرد تئوري بازيها رادر مديريت زنجيره تامين تحليل و بررسي کردهاند. علاوه بر منابع فوق که به مرور کلي کاربردهاي تئوري بازيها در زنجيره تامين پرداخته اند محققان بسياري از اين تئوري براي تحليل زنجيره تامين استفاده کرده اند. يوگانگ يو و همکاران از تئوري بازي استاکلبرگ براي تحليل سيستم مديريت موجودي توسط فروشنده در حالتيکه توليد کننده رهبر بازي باشد استفاده کرده اند] 5[.
المهداو و مانتيني تئوري بازي استاکلبرگ را براي مقايسه سيستم مديريت موجودي توسط فروشنده در حالتيکه توليد کننده رهبر بازي باشد با موقعيتي که يکي از خرده فروش ها رهبر و توليد کننده و ساير خرده فروش ها پيروان وي باشند به کار بردهاند]15[.
بيشسکو و فري موقعيتي را که تامين کننده در زنجيره تامين داراي قدرت بيشتري باشد را براساس بازي استاکلبرگ تحليل کرده و به مقايسه عملکرد زنجيره تامين متمرکز و غير متمرکز پرداخته اند اما استراتژي مديريت موجودي توسط فروشنده مورد نظر آنها نبوده است]12[. يوان کين و همکاران به بررسي زنجيره تاميني شامل يک تامين کننده و يک فروشنده در حاليکه تقاضا تابعي کاهشي از قيمت مي باشد پرداخته اند. آنها از بازي استاکلبرگ براي تحليل زنجيره تامين استفاده کرده و از قرار دادهاي تخفيف قيمت و فرانچايز براي ايجاد هماهنگي در زنجيره تامين استفاده کرده اند]19[.
علاوه بر بازي استاکلبرگ، شاخه هاي ديگر اين تئوري نيز براي تحليل زنجيره تامين مورد استفاده قرار گرفته است. يو و هوانگ ]13[ از بازي نش براي تحليل سيستم مديريت موجودي توسط فروشنده استفاده کرده اند. زنجيره تامين مورد بررسي سه سطحي و شامل چندين تامين کننده، يک توليد کننده و چندين خرده فروش است. يو و همکاران] 6[ چگونگي روند تکامل سيستم مديريت موجودي توسط فروشنده را با استفاده از مفهوم بازيهاي تکاملي مورد بررسي قرار دادهاند آنها نتيجه گرفته اند که در مراحل اوليه تکامل سيستم مديريت موجودي توسط فروشنده ممکن است که تامين کننده با کاهش سود مواجه شود اما با گذشت زمان، تمام شرکاء اين سيستم متنفع مي شوند .
گوان و زهاو]14[ از رويکرد چانه زني براي تحليل سيستم مديريت موجودي توسط فروشنده که شامل يک فروشنده و يک خرده فروش است بهره گرفته اند و دو سناريوي مختلف را در اجراي سيستم فوق بررسي کرده اند. زنجيره تامين مفروض دراين مقاله شامل يک فروشنده و چندين خرده فروش است و بافرض رهبر بودن فروشنده از تئوري بازي استاکلبرگ براي تحليل سيستم استفاده مي شود.

9. فرضيات و نمادها
انديس مربوط به خرده فروش ها، i i=1,2,…,n تعداد خرده فروش ها در زنجيره تامين n ثابت بودن تغييرات cons نرخ تقاضا براي خرده فروش iام که تابعي از قيمت کالا Di(pi) pi است.
n
نرخ تقاضا براي فروشنده) D ) D Di
i 1
مقدار سفارش دهي فروشنده Q اندازه انباشته ارسالي به خرده فروش iام qi مقدار کل محصولي که فروشنده در هر بار به تمام خرده
qn
فروش ها ارسال مي کند) .q qi (
i 1
زمان سيکل فروشنده T زمان سيکل خرده فروش iام Ti زمان سيکل يکسان براي خرده فروش ها TR
)هزينه $/unit( حمل محصول از توليد کننده به خرده فروش iام i
هزينه خريد هر واحد محصول توسط فروشنده) cm )$/unit هزينههاي نگهداري محصول در انبار خرده فروش iام Hbi )$/unit/time( هزينههاي نگهداري موجودي در انبار فروشنده) Hv )$/unit/time

هزينه هاي سفارشات تاخير شده در انبار خرده فروش iام Lbi
ei )$/unit/time(
کشش قيمت نسبت به تقاضا براي خرده فروش iام
مقياس بازار براي خرده فروش iام) ki )$/time
هزينههاي ثابت سفارشدهي مربوط به خردهفروش iام) Sbi )$/order
هزينه هاي ثابت سفارش دهي فروشنده) Sv )$/order هزينه هاي موجودي که خرده فروش iام به فروشنده پرداخت ميکند
)i )$/unit/time سود فروشنده) v )$/time سود خرده فروش iام)i )$/time سود کل سيستم مديريت موجودي توسط فروشنده )شامل سود فروشنده و مجموع سود خرده فروشها( )t )$/time

متغيرهاي تصميم فروشنده:
درصد از زمان که انبارخرده فروش i ام خالي از موجودي است b i مقدار کالاي ارسالي در هر مرتبه سفارش دهي به خرده فروش iام qi تعداد دفعات ارسال کالا به هر کدام از خرده فروش ها در زمان سيکل فروشنده)N )T قيمت عمده فروش) cp )$/unit

متغير تصميم خرده فروش:
قيمت خرده فروش) pi )$/Unit همچنين ساير نمادهاي لازم در قسمتهاي مربوطه معرفي خواهند شد.

فرضيات مدل
فرضيات مورد نظر در مدل ها به صورت زير مي باشند:
يک فروشنده داريم و چند خرده فروش. فروشنده يک نوع محصول را از يک منبع خارجي و با هزينه ثابت cm، تامين ميکند. ظرفيت انبارهاي فروشنده براي نگهداري محصول نامحدود فرض مي شود. خرده فروشها از هم مستقلند و در فروش محصول با هم رقابت نميکنند)به عنوان مثال در نواحي جغرافيايي مختلفي قرار دارند(. نرخ تقاضا براي هر خرده فروش تابعي کاهشي از قيمت کالا است و فرض مي شود مي توان آنرا براساس تابع کوب داگلاس1 به صورت زير بيان کرد .

Di (pi )  k pii ei ,i 1,…, ,nei 1 )1(

Ki و ei به ترتيب مقياس بازار وکشش تقاضا را براي خرده فروش iام بيان ميکنند. تابع کوب داگلاس تابع معروفي براي بيان رابطه بين تقاضا و قيمت مي باشد و توسط نويسندگان مختلف مورد استفاده قرار گرفته است] 5 ، 18،15و23[.
براساس استراتژي مديريت موجودي توسط فروشنده، خرده فروش ها بايد اطلاعات بازار فروش خود را، صادقانه در اختيار فروشنده قرار دهند .
اين فرض خود شامل دو قسمت است بخش اول بيان مي کند که خرده فروش ها بايد اطلاعات خود را در اختيار فروشنده قرار دهند که اين بنابر ذات سيستم مديريت موجودي توسط فروشنده است و در واقع يکي از ارکان اين سيستم اشتراک اطلاعات ميان

1 Cobb- Douglase
112
فروشنده و خرده فروش ها است. بخش دوم اين فرض بيان ميکند که خرده فروش ها در اين کار صداقت دارند يعني جهترسيدن به سود بيشتر تمايل ندارند که اطلاعات مربوط به بازار فروش و يا موجودي هاي خود را نادرست نشان دهند. اينکه چه اتفاق مي افتد که خرده فروش ها در ارسال اطلاعات صداقت را رعايت نکنند توسط نويسندگان مختلفي مورد بررسي قرار گرفته است]14[.
اما بررسي اين موضوع خارج از حيطه اين مقاله است و نيازمند ابزارهايي همانند بحث تئوري بازيها با اطلاعات ناقص است. نکته آخر که مي توان در مورد اين فرض عنوان کرد اين است که با توجه به اينکه در استراتژي VMI طرفين معمولاًمعمولا تمايل به ارتباط طولاني مدت با هم دارند )فرض 6 را ملاحظه بفرماييد( اشتراک اطلاعات و صداقت طرفين در اين کار چندان دور از انتظار نيز نيست.
زنجيره تامين به صورت دو سطحي در نظر گرفته مي شود و فروشنده وظيفه کنترل موجودي در دو ناحيه را برعهده دارد:
انبار محصول خود
انبار محصول خرده فروش ها
فرض مي شود که فروشنده محصول را همزمان به تمامقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید